Projektování dopravních staveb - Ing. Zbyněk Novák

Předmětem projektové a inženýrské činnosti v oboru dopravních staveb je vyhotovení projektových  dokumentací pro všechny stupně projektové přípravy staveb (Technické studie, DUR, DSP, DZS, RDS, DSPS) a zajišťování inženýrských činností pro investora, týkajících se zejména součinnosti s orgány státní správy při vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro připravované stavby.

Uvedené činnosti se týkají především projektů novostaveb, rekonstrukcí a oprav státních silnic, místních a účelových komunikací, cyklistických stezek a komunikací pro pěší, zpevněných dopravních ploch (manipulačních, parkovacích, odstavných), ploch pro sportovní a rekreační činnost, terénních úprav, revitalizací veřejných prostranství v městské a obecní zástavbě.

Projektová činnost zahrnuje také návrhy trvalého i dočasného dopravního značení komunikací, vč. jejich projednání a odsouhlasení orgány státní správy, tj. s územně příslušnými odbory dopravy a s Dopravními inspektoráty Policie ČR.

Součástí projektové činnosti je i vyhotovení soupisů stavebně-montážních prací a rozpočtových dokumentací pro všechny stupně projektové přípravy staveb tak, aby investor získal představu o reálných finančních nákladech stavby. Položkové rozpočty jsou proto vyhotoveny užitím jednotkových cen obvyklých u dodavatelů, kteří jsou aktivní v předmětné oblasti výstavby.