Novinky

06.10.2011

Ing. Jan Kolomazník, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví V září 2011 byla vydána nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, která nahrazuje předchozí normy ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 z roku 1987. Podle této normy se nově navrhují nejen hromadné, ale i jednotlivé a řadové garáže. V normě jsou uvedena omezení pro parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva, rámcově jsou řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb. Tato norma platí pro navrhování nových staveb jednotlivých, řadovýchc a hromadných garáží (např. rekonstrukce), změny v užívání staveb s využitím na garážování vozidel (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy a popř. motocykly). Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podstatnou změnou proti předchozímu vydání je mj. stanovení podmínek, zakterých lze umožnit parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v garážích. Upřesněny jsou rovněž prostorové požadavky, jako jsou velikosti stání, bezpečnostní odstupy, světlá výška garáží apod. Nově je v této ČSN podrobně řešena problematika ramp, zejména jejich šířkového uspořádání a podélných sklonů, včetně návrhu přechodových úseků ramp s různými sklony. Velký prostor je dále věnován větrání garáží, kde jsou aplikovány všechny aktuální zkušenosti a změny v dané oblasti od vydání posledního znění normy. ČSN 73 6058 se mj. také zabývá bezbariérovým užíváním garáží, komunikacemi pro chodce, hygienickými zařízeními, vjezdy a výjezdy do/z hromadné garáže, stavebně technickými požadavky a veškerými souvisejícími technickými zařízeními a provozem hromadných garáží. V této normě je nově popsán automatický parkovací systém (APS), včetně příkladů jeho užití.